Občanům

Změníme princip přidělování bytů a snížíme přemrštěné nájmy

Základem jsou veřejná výběrová řízení pro každý byt zvlášť, ta budou rozdělena do několika úrovní dle vybavenosti, místa a dispozic. Tomu bude také odpovídat vypočtená částka za metr čtvereční, která již v rámci řízení neporoste (nutné jsou pouze časové korekce ceny, například kvůli inflaci).

Zastupitelstvem města bude nominována komise k přidělování bytů, ve které by každá strana v zastupitelstvu měla mít svého nominanta, aby byla zaručena jednoznačná nestrannost. Tato komise, společně se zastupitelstvem, radou a odborníky v sociální oblasti, sestaví klíč, dle kterého bude posuzovat přihlášené do výběrového řízení na základě sdělených reálií. Přihlášení budou seřazeni a celé zhodnocení se předá do rukou rady města, která o přidělení bytu rozhodne. Cena bytů v kategorii bude jednotná a na tuto částku také snížíme přestřelené nájmy z let minulých. Vše necháme vypočítat odborníky tak, aby město na provoz bytů nemuselo doplácet, ale také aby byty opravdu sloužily svému účelu, tedy bydlení.

Obec by měla prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení.

Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti).

Budeme dotovat, v budoucnu povinné, čipy pro identifikaci psů

Od roku 2020 bude povinné čipování psů pro identifikaci a my bychom tuto činnost rádi dotovali z peněz, které jsou každoročně městu placeny za vlastnictví psů

Rozšíříme kamerový systém na hlavní průtah a parkoviště na sídlištích

Navýšit počet kamer na hlavním průtahu a parkovacích plochách, kde se koncentruje nejvíce lidí, je jednoduchý a účinný způsob zajištění bezpečnosti

Pro ideální funkčnost policie je třeba alespoň dvou strážníků, což v dnešní době nebývá pravidlem

Zasadíme se o rozvoj všech částí obce

Železný Brod není jen centrum, celá obec se rozprostírá na více než 22 km2 a my se musíme zabývat všemi jeho částmi.

Dokončíme přesun ZUŠ a knihovny

Obě tyto instituce si zaslouží odpovídající prostor. V případě knihovny lze navíc upravit její okolí, aby odpovídalo důležitosti tohoto místa. Stávající budovu knihovny navrhujeme využít pro komunitní centrum, v rámci prevence kriminality a sociálního vyloučení.

Zařídíme funkční volný internet na veřejných prostranstvích

Připojení k internetu by mělo být přes portál města, na kterém budou aktuality a průvodce pro turisty

Navrhni úpravu