Otevřenost a transparentnost

Zavedeme pravidelné neformální schůzky vedení města s občany

Chceme se veřejnému dění věnovat nejen zastupitelstvem a radou, ale i neformálním setkáním mimo oficiální budovy, kde se budeme věnovat občanům formou veřejné debaty

Obnovíme osadní výbory

Osadní výbory přiblíží jednotlivé sídelní části centru.

Zasedání zastupitelstva bude dostupné prostřednictvím živého vysílání na internetu

Každé zasedání zastupitelstva bude nově vysíláno na městském youtube kanále jako livestream, který bude následně uložen jako záznam zasedání. Záznamy navíc nebudeme pořizovat pouze ze zastupitelstva, ale i z komisí a výborů.

Budeme ukládat jmenovité záznamy hlasování

Prosazujeme odpovědnost jednotlivých politiků, každé hlasování by mělo být jednoduše dohledatelné tak, jako je to například v případě sněmovny.

Zavedeme online rozklikávací rozpočet a závěrečné účtování

Každý občan bude moci sledovat kolik město utratilo peněz z rozpočtu a jak

Veškeré zakázky budou zadávány online na stránkách města a předem zde i oznamovány

Jedná se o lepší propagaci zakázky, o kterou tak bude vyšší zájem, díky čemuž bude mít město na výběr mezi mnoha kvalitními uchazeči

Soutěže se budou moci účastnit pouze firmy s dohledatelným koncovým vlastníkem

O veřejnou zákázku se nemůže ucházet firma s neveřejnou strukturou

Nabídky na zakázky bude hodnotit nezávislá komise na základě několika kritérií, ne pouze dle ekonomické výhodnosti

Cena práce není jediný důležitý aspekt zakázky a je třeba na ní nahlížet odborně a nestranně

Budeme dbát na maximální možnou kvalitu projektové dokumentace

Projektová dokumentace je podstatný základ každého projektu a základy mají být pevné a kvalitní, aby byl kvalitní i výsledek

Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a spolky.

Souhlasíme s tím, aby občané a spolky měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.

Zavedeme automatické zveřejňování informací obce a závislých organizací.

Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má obec povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není důvod k utajení. Odmítáme, aby se obec vymlouvala na obchodní tajemství. Informace je potřeba vhodně třídit a značkovat, aby nedošlo k přehlcení. Přitom uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů apod., které zákon obsahuje.

Stejná pravidla se musí vztahovat na obcí zřizované organizace, obecní příspěvkové organizace a obchodní organizace, které obec ovládá. Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří zákon o svobodném přístupu porušují a občanům přístup k informacím znemožňují.

Změníme jednací řád zastupitelstva

Interpelace občanů budou mezi prvními body. Ke každému bodu v diskusi se, po vyjádření zastupitelů, budou moci vyjádřit i občané

Informace o připravovaných investicích budeme pravidelně zveřejňovat na stránkách města

Každý občan bude moci sledovat do čeho město hodlá v budoucnu investovat

Otevřeme Železnobrodský zpravodaje vyjádřením opozice.

V městském zpravodaji by se měli mít možnost vyjadřovat všechny strany současného zastupitelstva, stejně tak v regionálních médiích

Přetvoříme web do srozumitelné podoby, dnes je labyrintem

Pokud chceme předávát informace, musí být srozumitelné a logicky uspořádané

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou.

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

Zpřístupníme možnost zpětné vazby na fungování úřadů a její vyhodnocování a zavádění změn

Na internetových stránkách města bude k nalezení formulář, do kterého půjde kdykoliv napsat svůj názor (zpětnou vazbu) na fungování úřadů spravovaných městem, který bude pravidelně vyhodnocován

Navrhni úpravu