Školství

Školy budou místem otevřeným nejen trendům a rodičům.

Naše školy budou otevřeny k novým trendům ve výuce, rodičům, veřejnosti a k dialogu a spolupráci s ostatními školami a institucemi zřizovanými městem. Chceme posílit prostor pro efektivní trávení volného času (organizačně, finančně).

Klademe důraz na zřetelnost se systémem důrazným na zpětnou vazbu.

Podporujeme výběrová řízení do řídících funkcí s důrazem na odbornost. Financování škol na základě objektivních kritérií s více jak ročním výhledem. Posuzování kvality škol podle širšího spektra ukazatelů. Vytvoření systému efektivní zpětné vazby orientující zřizovatele, školy samé i veřejnost v úrovni výchovy a vzdělávání.

Vytvoříme prostředí, které jde s dobou a připravuje žáky nejen na dospělost.

Nejen ve smyslu materiální vybavenosti, ale především v inovaci výukových forem a metod. Chceme připravovat děti na budoucnost s důrazem na rozvoj komunikace, kritického myšlení a spolupráce u žáků i učitelů. Vidíme školu jako dynamickou a učící se entitu.

Zefektivníme a zjednodušíme spolupráci a administrativu škol a budeme dbát na koordinaci ze strany zřizovatele.

Podpoříme spolupráci škol sdílením materiálních i lidských zdrojů, společných akcí. V tomto vidíme významnou roli zřizovatele při jejich koordinaci. Důležité jsou pro nás investice do podpory učitelů. Chceme v mezích možností dané legislativou redukovat byrokratickou zátěž škol.

Je pro nás důležité vybudování důvěry vedoucí k perfektně fungující spolupráci se zřizovatelem.

Zřizovatel má mít důvěru ve vedení škol. Aktivně naslouchá a reflektuje jejich potřeby. V kontextu k výše uvedeným charakteristikám rozvoje železnobrodského školství je žádoucí, aby školy byly ve svém směřování a profilaci autonomní.

Navrhni úpravu