Veřejný prostor a ekologie

Připravíme koncepci lávky pro pěší a cyklisty z Poříče na Jiráskovo nábřeží

Provizorní most nám ukázal nutnost přiblížení Poříče k centru města. Tato lávka se navíc bude dát použít pro plánovanou trasu Greenway Jizera a celá koncepce povede k oživení Poříče.

Ctíme naši krajinu a chtěli bychom ji zachovat ve stejném či lepším stavu pro další generace

Krajina v okolí Železného Brodu je naší nejcennější komoditou, které bychom si měli všichni vážit a nejen ji zachovávat, ale napravit chyby minulosti.

Rozšíříme možnosti třídění odpadů o bioodpad, plechovky, použité rostlinné oleje atd.

Brzy se dostaneme do doby, kdy bude zakázáno skládkování a navýší se tak náklady na svoz směsného odpadu. Musíme myslet dopředu a naučit se třídit a využívat co nejvíce zdrojů. Vylité rostlinné oleje do kanalizace navíc znečišťují vodu a ztěžují její čištění v ČOV, přicházíme tak o nejdůležitější zdroj pro život.

Otevřeme všechna jednání o projektech, která mají za cíl odstranit ekologickou zátěž.

Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže. Přitom je třeba dbát na odstranění přebujelé byrokracie, která často ochranu životního prostředí komplikuje, a informovat občany srozumitelně. Budeme přitom pozorně sledovat a zohledňovat doporučení Akademie věd České republiky, veřejných vysokých škol a dalších veřejných institucí, které se odborně vyjadřují k ekologickým problémům.

Dostavíme chodník z Rafandy ke koupališti

Letní provoz koupaliště nám ukazuje nutnost bezpečné cesty z centra.

Zajistíme ekologické fungování radnice a úřadů

Město by mělo jít příkladem občanům a společnostem na jeho území. Zajistíme dostatečné možnosti třídění odpadů, snížíme oběh přebytečného papíru díky technologiím a budeme se chovat zodpovědně k naší planetě.

Zamezíme používání herbicidů v městských společnostech

Studie prokázaly, že Roundup a podobné herbicidy poškozují to nejcennější co máme, pitnou vodu, a škodí tak našemu zdraví. Likvidace plevele na městských pozemcích se dá řešit i použitím stroje využívajícího horkou vodu.

Budeme udržovat a vylepšovat městskou zeleň jako ideální klimatizační jednotku a estetický prvek

Zeleň ve městě udržuje ideální klima a ochlazuje rozpálené ulice. Nestojíme o betonovou džungli, která způsobuje přehřívání planety a působí špatně na lidský organismus. K městské zeleni budeme přistupovat zodpovědně a necháme vytvořit celkovou koncepci jejího udržení a rozvoje.

Postupně vyměníme veřejné osvětlení za ekonomické, ekologické a neškodící lidskému zdraví

Nebudeme svítit pánu bohu do oken. Naším cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože zbytečně spotřebovává energii. Vedle toho může mít nadměrné osvětlení i špatný vliv na zdravý spánek obyvatel a zeleň v blízkosti osvětlení. Pokud se nám podaří zavést kvalitní a cílené osvětlení, třeba pak naše děti uvidí ta malá světélka, která se nazývají hvězdy.

Veřejný prostor budeme upravovat na základě návrhů odborníků.

Úpravy budou probíhat dle analýz odborníků, nebo alespoň studentů urbanismu, architektury a designu

Zavedeme architektonické soutěže jako standard.

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknout nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu.

Obnovíme institut městského / oblastního architekta

Město potřebuje koncepci a člověka, který se o ní bude starat. Je možné rozprostřít náklady na architekta do celé oblasti ORP Železný Brod, ve spolupráci s dalšími obcemi.

Navrhni úpravu